Ükski töö ei ole meie jaoks liiga väike
Tehase 19a, Tartu
E - R: 09:00 - 16:00

EMIRIC OÜ KLIENDIANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED

Kehtivad alates 01.01.2021

Üldsätted

  1. Isikuandmete vastutav töötleja on Emiric OÜ (registrikood 16605320), aadress Tehase tn 19a, 50106, Tartu.
  2. Emiric OÜ töötleb Ostjate isikuandmeid kooskõlas GDPR-i ning teiste asjakohaste õigusaktide (sh isikuandmete kaitse seadusega), Põhimõtete ning heade äritavadega.
  3. Käesolevad Põhimõtted kehtivad Emiric OÜ ja tema klientide (Ostjate) suhtes ning reguleerivad/täpsustavad, kuidas Emiric OÜ Isikuandmeid töötleb.
  4. Emiric OÜ-l on õigus käesolevaid Põhimõtteid igal ajal muuta.

1. Mõisted

1.1 Ostja on iga füüsiline isik, kes on andnud Emiric OÜ-le oma isikuandmed, olenemata sellest, kas Ostja on sõlminud Emiric OÜ-ga ostu-müügilepingu või mitte;

1.2. Isikuandmed on kõik Ostja andmed, mis võimaldavad teda otseselt või kaudselt tuvastada, eristada, seostada või tuletada;

1.3. Isikuandmete töötlemine on mistahes Ostja isikuandmetega tehtav toiming;

1.4. Emiric on Emiric OÜ, (registrikood 16605320), aadress Tehase tn 19a, 50106, Tartu;

1.5. GDPR on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli määruse (EL) 2016/679;

1.6. Põhimõtted on käesolevad kliendiandmete töötlemise põhimõtted.

1.7. Suure algustähega mõistetel, mida käesolevates Põhimõtetes ei ole defineeritud, on Emiric OÜ üldtingimustes defineeritud tähendus.

2. Isikuandmete kogumine

2.1. Emiric OÜ kogub Ostja Isikuandmeid alljärgnevatel viisidel/kanalitest:

2.1.1 Ostja poolt Isikuandmete sisestamisel Veebipoes tellimust tehes ja/või kasutajakonto loomisel;

2.1.2. Ostja isikuandmed tekivad Veebipoe kasutamisel/tellimuste teostamisel (nt Ostja tellimuste ajalugu, klienditoe osutamine);

2.1.3. tehes päringuid avalikest andmebaasidest ja registritest (juhul kui see on vajalik lepingu täitmiseks, lepingu täitmise tagamiseks või Emiric OÜ on Ostja nõusolek).

3. Isikuandmete töötlemine ja töötlemise eesmärk ning ulatus

3.1. Emiric OÜ töötleb Isikuandmeid üksnes alljärgnevatel eesmärkidel ja ulatuses:

3.1.1. lepingu täitmine;

3.1.2.õigustatud huvi;

3.1.3. õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks;

3.1.4. Emiric OÜ poolt küsitud ja Ostja poolt antud nõusolekus toodud eesmärgil/eesmärkidel.

3.2. Segaduse vältimiseks – punktides 3.1.1- 3.1.3 nimetatud eesmärkidel ja ulatuses Isikuandmete töötlemine ei eelda ega vaja Ostja nõusolekut.

3.3. Emiric OÜ töötleb Isikuandmeid eesmärgil ja ulatuses, mis on vajalik Ostjaga sõlmitud lepingute täitmiseks või täitmise tagamiseks. Nimetatud eesmärk sisaldab muuhulgas (kuid mitte ainult) järgnevaid alam-eesmärke:

3.3.1. Ostja ja tema volitatud esindaja isiku tuvastamine;

3.3.2.Veebipoe teenuse kasutamise võimaldamine;

3.3.3.kauba müümiseks ja transpordiks vajalike tegevuste tegemine, sh kauba info/dokumentide edastamine ja tagastatud kauba vastu võtmine;

3.3.4. Ostjale klienditoe osutamine, sh kõnede salvestamine;

3.3.5. Ostjale posti teel ostu-müügilepingu või kaubaga seotud teadete saatmine;

3.3.6. Teenuse osutamise parendamine, sh Veebipoe ja kaupade kvaliteedi arendamine;

3.3.7. Ostja krediidivõimelisuse hindamine;

3.3.8. Emiric OÜ rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmine ja võla nõudmine, sh Isikuandmete edastamine inkassoteenust osutavatele ettevõtjatele, Emiric OÜ õigusnõustajatele jne);

3.3.9. Ostu-müügilepingu rikkumise korral Ostja maksehäire andmete edastamine krediidiinfo ettevõtetele.

3.4. Segaduse vältimiseks – Veebipoes kasutajakonto loomist Ostja poolt käsitletakse Emiric OÜ-ga lepingu sõlmimisena. Nimetatud lepingu esemeks on Veebipoe kasutamise võimaldamine.

3.5. Emiric OÜ töötleb teatud juhtudel Isikuandmeid Emiric OÜ õigustatud huvides (ja ulatuses, milleks see on vajalik). Emiric OÜ õigustatud huviks on mh äriline huvi, mille raames Isikuandmete töötlemine on põhjendatud ja vajalik ning kaalub üles töötlemisega kaasneva võimaliku riive Ostjale. Emiric OÜ töötleb õigustatud huvi alusel Ostja isikuandmeid muuhulgas (kuid mitte ainult) alljärgnevatel eesmärkidel:

3.5.1. Ostjale uudis-, info- ja  tervituskirjade edastamine. Ostjal on võimalik viidatud kirjete saamisest igal ajahetkel loobuda, teavitades sellest Emiric OÜ-d;

3.5.2. Veebipoe parendamine, sh võimalike rikete ennetamine;

3.5.3.Ostjatelt tagasiside küsimine ja töötlemine, eesmärgiga parendada klienditeeninduse kvaliteeti ja/või kasutajakogemust (sh Veebipood). Tagasiside andmine on vabatahtlik;

3.5.4.Veebipoe rikete, müügi, tarbimise jm statistika analüüs;

3.5.5. Kliendigruppide profileerimine;

3.6. Emiric OÜ-l on õigus töödelda Ostja Isikuandmeid juhul (ja ulatuses, milleks see on vajalik), kui Isikuandmete töötlemise kohustus tuleb õigusaktidest. Emiric OÜ töötleb Ostja isikuandmeid õigusaktidest tulenevalt muuhulgas (kuid mitte ainult) alljärgnevatel eesmärkidel:

3.6.1. Emiric OÜ raamatupidamis- või maksuseadusest tulenevate kohustuste täitmine.

3.7. Juhul kui Emiric OÜ on küsinud ja Ostja on andnud Isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, töötleb Emiric OÜ Ostja isikuandmeid üksnes nõusolekus täpsustatud eesmärgil ja ulatuses. Emiric OÜ töötleb isikuandmeid nõusoleku alusel (lähtudes igal konkreetsel juhul nõusolekus täpsustatud eesmärgist) muuhulgas (kuid mitte ainult) alljärgnevatel eesmärkidel:

3.7.1. Ostjale personaalsete pakkumuste koostamine ja edastamine;

3.7.2. Ostjale Veebipoes personaalsete reklaamide jms sisu kuvamiseks;

3.7.3. Isikuandmete edastamine Emiric OÜ koostööpartneritele eesmärgiga pakkuda Ostjale koostööpartnerite tooteid/teenuseid/soodustusi;

3.8. Juhul kui Ostjalt küsitav nõusolek ei täpsusta, mis Isikuandmeid Emiric OÜ töötleb, kohustub Emiric OÜ töötlema üksnes selliseid Ostja Isikuandmeid, mis on nõusolekus toodud eesmärgi saavutamiseks vajalikud.

3.9. Ostjal on õigus Emiric OÜ-le punktis 4.7 nõusolekut mitte anda või võtta nõusolek hiljem tagasi, teavitades sellest Emiric OÜ-d. Nõusoleku tagasivõtmise teavitus tuleb vormistada vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

4. Isikuandmete turvalisus ja volitatud töötlejad

4.1. Emiric OÜ on võtnud kasutusele vajalikud tehnilised ja organisatsioonilised meetmed, tagamaks, et Ostjate isikuandmed ja privaatsus oleksid kaitstud.

4.2. Emiric OÜ anonümiseerib töödeldavaid Ostjate Isikuandmeid võimalikult suures ulatuses (mh Isikuandmete töötlemiseks Emiric OÜ õigustatud huvide tarbeks ja küpsistes).

4.3. Emiric OÜ-l on õigus kasutada Isikuandmete töötlemiseks volitatud töötlejad, kelleks võivad muuhulgas (kuid mitte ainult) olla ettevõtjad, kes osutavad Emiric OÜ-le klienditeenust, turundusteenust ja/või raamatupidamisteenust. Emiric OÜ sõlmib volitatud töötlejatega igakordselt isikuandmete töötlemise kokkuleppe.

4.4. Veebipood võib sisaldada viiteid ja linke kolmandatele osapoolte veebilehtedele, mille sisu ja andmetöötluse eest Emiric OÜ ei vastuta.

4.5. Ostja kohustub kasutama Veebipoodi hoolsalt, tagades muuhulgas, et Veebipoe külastamiseks kasutatavad seadmed on turvatud. Ostja kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Veebipoe ja Veebipoe külastamiseks kasutatavate seadmete kasutajatunnuseid ja salasõnu.

4.6. Juhul kui Ostja võimaldab Veebipoodi kasutada kolmandal isikul läbi Ostja konto, kohustub Ostja tagama, et nimetatud kolmas isik on Põhimõtetega tutvunud, nendega nõustunud ja järgib neid.

5. Isikuandmete säilitamise aeg

5.1. Emiric OÜ lähtub Isikuandmete säilitamisel minimaalsuse põhimõttest, säilitades Isikuandmeid üksnes nii kaua, kui on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks vajalik, võttes arvesse õigusaktidest tulenevaid tähtaegu Isikuandmete säilitamiseks.

5.2. Emiric OÜ kustutab hiljemalt 7 aastat peale Emiric OÜ-ga sõlmitud lepingu lõppemist lepinguga seotud Isikuandmed. Juhul kui peale lepingu lõppemist on käimas lepingu täitmisega seotud menetlus (mh kohtu-, pankroti, täitemenetlus), kustutab Emiric OÜ vastavad Isikuandmed peale lepinguga seotud menetluste lõppemist.

5.3. Juhul kui Ostja on küsinud Emiric OÜ-lt pakkumusi e-posti teel ent ei ole Emiric OÜ-ga lepingut sõlminud, kustutab Emiric OÜ viidatud Ostja isikuandmed hiljemalt 3 aastat peale hetke, mil toimus viimane suhtlus Ostjaga.

6. Ostja õigused

6.1. Ostjal on õigus:

6.1.1. saada teavet tema Isikuandmete töötlemise kohta, esitades kirjaliku taotluse punktis 9.1 sätestatud aadressile;

6.1.2. Isikuandmeid parandada, kui Ostja isikuandmed on valed või ebatäpsed;

6.1.3. nõuda Isikuandmete kustutamist ulatuses, milles Emiric OÜ töötleb isikuandmeid Ostja nõusoleku alusel;

6.1.4. esitada vastuväiteid Ostja Isikuandmete töötlemisele, mis toimub Emiric OÜ õigustatud huvi alusel;

6.1.5. nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist, ajaks, mil a) Isikuandmete õigsus on Ostja poolt vaidlustatud, b) Ostja Isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, c) Emiric OÜ ei vaja Ostja Isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel ja/või d) Ostja on esitanud Isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite ja kontrollitakse, kas vastuväide on põhjendatud.

6.1.6. nõuda Ostja Isikuandmete ülekandmist;

6.1.7. esitada kaebus Isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile;

6.1.8. esitada Emiric OÜ vastu hagi Eesti Vabariigi kohtule.

6.2. Ostjal on õigus kasutada punktides 6.1.1- 6.1.6, esitades kirjaliku taotluse punktis 9.1 sätestatud aadressile. Emiric OÜ-l on õigus enne Ostja taotluse rahuldamist nõuda täiendavaid andmeid/dokumente, tuvastamaks Ostja isikusamasus.

7. Küpsised

7.1. Emiric OÜ kasutab Veebipoes küpsiseid eesmärgiga jälgida Veebipoe toimimist ja parendamaks Veebipoodi ning Ostjate ja Veebipoe külastajate kasutajakogemust;

7.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis Veebipoe serveri kaudu laetakse Veebipoe kasutaja seadmesse/veebilehitsejasse;

7.3. Veebipoes kasutatavad küpsised koguvaid Ostja ja Veebipoe külastajate andmeid anonümiseeritult.

7.4. Ostjatel ja Veebipoe külastajatel on võimalik Veebipoe küpsised blokeerida, muutes seadmes/veebilehitsejas seadeid. Lisaks eeltoodule on Ostjatel ja Veebipoe külastajatel võimalik seadmes ja/või veebilehitseja seadetes Veebipoe küpsised kustutada

8. Pretensioonid ja vaidluste lahendamine

8.1. Juhul kui Ostja leiab, et tema Isikuandmeid ei töödelda kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja/või kui Ostjal on küsimus Isikuandmete töötlemise kohta, on Ostjal õigus pöörduda Emiric OÜ poole, kirjutades aadressile info@emiric.ee

8.2. Lisaks punktis 8.1 toodule on Ostjal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja/või kohtu poole.